ترکیب ترموود ویدهوپف و آجر

طراح: جناب آقای مهندس رضایی

مجری طرح : جناب آقای مهندس عدومی

ترموود و آجر ویدهوپف
ترموود ویدهوپف و ساختمان سبز
 طراحی ساختمان خاص با ترموود