ترموود جهت پوشش زیر سقف فضاهای خارجی

طراح مهندس مهدی ذاکر حقیقی / مجری طرح مهندس مهدی اکرمی